İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
Haberler

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (Verbis)

  • 11.04.2019
  • fatma

 

 

ÖNEMLİ DUYURU:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Kişisel Verilerin Korunması, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (Verbis) Hakkındaki yönetmelik üyelerimize önem arz eden yükümlülükler içermektedir.
 
Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır.
 
Anılan Yönetmelik gereği, istisna kapsamına alınmamış olan üyelerimizin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü (farklı tarihler) itibarıyla başlamıştır.

Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması halinde idari yaptırım gerektirdiği bildirilmektedir.Bir çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Sisteme kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olmasının idari yaptırım gerektirdiği de gözetilerek (20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında para cezası), üyelerimizin konu hakkında bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumunca;

Bilindiği üzere faaliyetleri kapsamında Türkiye’de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getiren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Anılan Kanunun;
 
-“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde veri sorumlusu; "Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi ” olarak, kişisel veri işleme ise; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi" olarak tanımlanmış,
 
-“Veri Sorumluları Sicili” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur ” hükmü, ikinci fıkrasında ise “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. ” hükmü, 18 inci maddesinde ise “ Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği” hükmü yer almaktadır.
 
İkincil mevzuat düzenlemesi çerçevesinde hazırlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) “Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi” olarak tanımlanmış, 5 inci maddesinde ise “Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmak zorundadır. ” hükmü yer almıştır.
 
Ayrıca Kanunun 16. maddesi ikinci fıkrasında bazı veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğüne istisna getirme konusunda Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (Kurul) yetki verilmiş olup bu yetki çerçevesinde Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen yeni 2018/32 sayılı kurul Kararı 15/05/2018 tarihli Resmi Gazetede, 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Anılan istisnalar kapsamı dışında kalan tüm veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü başlama tarihleriyle ilgili olarak 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kurul Kararına göre;
 
- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,
- Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,
 
- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesi,
 
- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmiştir. ülkemizde faaliyet gösteren pek çok şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş olan başta Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yaptırma ve diğer yükümlülükler konusunda detaylı bilgi sahibi olmadığı anlaşılmaktadır.
 
Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar konusunda ve genel olarak 6698 sayılı Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konusunda VERBİS'e kayıt yaptırmak için https://verbis.kvkk.gov.tr/DataResponsible/Register bağlantısını kullanabilirsiniz.
6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü bulunmakta olup Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bazı kriterler gözönüne alınarak veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü başlama tarihleri ilan edilmiştir.
 
Buna göre, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olarak belirlenmiştir.
 
Bu kapsamda, söz konusu kriterleri taşıyan veri sorumlularının, Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) 01.10.2018 tarihi itibariyle kullanıma açılmış ve kayıt yapılmaya başlanmıştır.
 
Bununla birlikte VERBİS’e yapılan kayıt başvuruları üzerinde Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede, VERBİS Anasayfada yer alan “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi” butonu ile giriş yapıldığında bazı tüzel kişi veri sorumluları için “Veri Sorumlusunun VKN/TCKN” alanına veri sorumlusu olan tüzel kişiliğin değil de tüzel kişilik tarafından bu konuda görevlendirilmiş olan gerçek kişilere (çalışan, yönetici, yetkili vb.) ait T.C. kimlik numarası bilgisinin girildiği tespit edilmiştir.
 
Önemle belirtmek gerekir ki tüzel kişiliklerde veri sorumlusu; bu tüzel kişilikte çalışan, yönetici gibi bir gerçek kişi değil tüzel kişiliğin bizzat kendisi olduğundan Sicile kayıt yükümlülüğü de bu tüzel kişiliktedir. Dolayısıyla, tüzel kişilik olan bir veri sorumlusunun Sicile kayıt başvurusu da bu tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ve unvanı ile yapılacaktır.
 
Bu şekilde hatalı kayıt yapılmış olması, söz konusu tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağından bu durumda olan kayıt varsa ilgili tüzel kişilik için yeniden VERBİS’e başvuru yapılması önerilmektedir